దేవుడు నవ్వాడు


అమ్మా ఆకలి..
పోరా పొద్దున్నే నీ గోల!

అయ్యా ఆకలి
పోరా నీ నసా!!

ఆకలీ…………….ఆకలి
రణగొణ ద్వనులు - హడావిడీ జీవితాలు

దేవుడా నా ఆకలి
హ హ హ (దేవుడు నవ్వాడు)

0 comments: