ఏది సత్యమేదసత్యం??


నేను-నువ్వు
మోహం-కోరిక
ఆహార్యం-చాందసం
పిచ్చి-ప్రేమా
చావూ-నువ్వు
చావూ-నేను
ప్రాణం-ప్రేమా
ప్రకృతీ-దేవుడు
అసలు-శాసనం

చివరగా…..

నేను-నేనూ

0 comments: