సెలవు..


జాలిపడాలంటారు జనాలను చూసి!

ఎవరిని చూసి??

పక్కోడు చస్తున్నాడంటే పక్కచూపులు చూసే వీరినా?
మానవత్వం అంటే అదేదో బూతు మాటైనట్లుండే వీరినా?
ఎదుటి వారి నిస్సహాయత్వంలో ఆనందాన్ని వెతుక్కునే వీరినా?

నమ్మకాలను అమ్ముకొంటూ అస్తిత్వాన్ని గాలికి అరువిచ్చి,
బతకడానికి సారం లేక తెల్ల మొఖాలేసుకుని,
బరువు నవ్వునును పెదాలకు అతికించుకొని,
ఆనందంగా బ్రతుకుతున్నామని చంకలు గుద్దుకుంటు,
రోజూ చీకట్లో పందగ చేసుకునే మూర్ఖపు జనాలను చూసి
నేను జాలి పడాలా??

నా వల్ల కాదు అందుకే…

…. నేను వెల్లి పోతున్నాను

అక్కడ నేనూ ఈ ప్రకౄతి తప్పా ఎవరూ ఉండరూ.

సెలవు..

0 comments: