మనసు తేలికైనవేళ.


నిన్ను.......

ప్రేమ అనుకున్నాను
జీవితమనుకున్నాను
లెకుండా ఉండలేననుకున్నాను
అసలు ఊహించలేదు కూడా
కళ్ళు మూసుకున్నాయనుకుంటాను
మోహంలో ఉన్నానుకదా ...!!

కాని నాలోని భావాలను
అపహాస్యం చేస్తూ
నువ్ చేసిన అత్యాచారంతో,గుండె పగిలి-
నాలోని నేను చచ్చి, చేసిన-
చివరి ఆలోచనల్లో కనబడిన [Image: 282n9c5.jpg]
నీ నిజం నన్ను
భావ మిముక్తున్ని చేసి,
నా మనసు తేలికయింది ..

ఇది పరివర్తన అనుకోనా లేకా....

0 comments: