లోక సన్యాసం ..

ఎంతో ఉత్కృష్టమైనది మానవ జన్మ అంటారు
తెలియకుండా వొచ్చిన మనకు
పెంచుకున్న బందాలు
తాత్కాళికంగా మనసుకు
ఆనందాన్నిచ్చినా

జీవితం గడవటానికి
మనం చేసే యుద్ధంలో
విజయం మనది
కాకపోవచ్చు
కాని పాఠం కచ్చితంగా
అవుతుంది , మరొ ప్రయత్నానికై
విజయం వైపు .

కాని మనం మనుషులమైనందుకేమో
గుండెలో నిబ్బరం స్థాయి
ఒక బలహీన క్షణంలో తగ్గి
అన్ని మరిచి లోక సన్యాసం చేస్తాం .

కుళ్ళును మోసాల్ని
భరించాలంటే
కచ్చితంగా మనం
మురిగ్గుంటలో ఉండాలి సుమ ,

కాని కొందరికి అది నచ్చదు
అలాగని , భరించలేరు

అందుకే అలా మనల్ని విడిచి , అర్ధాంతరంగ
వెళ్ళిపోతారు .

0 comments: