ఆవహ్యామీ!!


మండుటెండలు,మంత్ర తంత్రాలు,
కుసంస్కారాలు

//ఆవహ్యామీ//

ప్రేరణలు,ఆవేశాలు,
సిద్ధంతాలు,చాతగానితనం

//ఆవహ్యామీ//

ఆకర్షణ,ఉన్మాదం,ఉద్రేకం,
కర్కశత్వం-చావులు

//ఆవహ్యామీ//

ఏడుపులు , పెడబొబ్బలు
జీవిత సంగ్రమాలు, చిత్ర విచిత్రాలు,
మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ మళ్ళీ చావడాలు …

//ఆవహ్యామీ//….

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిహీ !!!!

0 comments: