అసలే కొద్దికాలం ..!!

నిజాలు ఎప్పుడు నిజాలే కదా
పుట్టినపుడు ఎవరొ సంతోషిస్తారు
పెరుగుతుంటే ఎవరో అనందిస్తారు
మాటలొచ్చాక-అందరూ అంటారు.

కాని అన్నీ మనవనే
పిచ్చి భావన
మనలో ఎంతకాలం ?

మనతో ఉన్న దేహమే
రెండు రోజులు వొదిలేస్తే
మురికవుతూ
చిరాకుగా ఉంటుందే

మరి ఇక్కడ ఇవన్ని
మనవి ఎలా అవుతాయి ?
అనుకున్నా కూడా,

ఇదంతా ఒక
రంగుల మిశ్రమమే
అందరూ ఉంటారు
అన్నీ చేస్తారు
మనమూ ఉంటాము , కాని
ఏమీ కాదు

కొందరికైతే
తొందరెక్కువ
మద్యలోనే
వెళ్ళిపోతారు

0 comments: