నీ కోసం

నీ కోసం నేను నిరంతరం చేసే 
క్షతగాత్రమైన ఆలోచనలు 
చివరికి దారి తెన్నులు తెలియకుండ
ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోతున్నవి
ప్రతీ క్షణం ....

మా ఊరి పిల్ల కాలువ...

మా ఊరి పిల్ల కాలువ పక్కనే
నడుస్తుంటే, చల్లటి గాలితో
సన్నటి వాన మొదలైంది..

కాస్త ముందుకెళ్లి కాలికింద
నలుగుతున్న మట్టిని చేతుల్లోకి
తీసుకుని చూస్తుంటే
ఎందరో సమర యోదుల నెత్తుటి వాసన..

స్వేచ్ఛను , స్వాతంత్ర్యాన్ని
అపహాస్యం చేస్తున్న ఇప్పటి
రాజకీయాలను చూస్తూ ఆ
మట్టి కూడా రోధిస్తుందేమో
నా వేళ్ళ సందుల్లోంచి మట్టి నీరు
ఎర్రగా ....