నిస్సహాయం


మనిషి కణాలు క్షీణిస్తున్నాయి


నీరెండలో...


చినుకు పడి


నువ్ రావని తెలిసినా..