దేవుడికి సమాధానం చెప్పడానికి నా దగ్గరిపుడు నీవు లేవు!!

నిన్ను మరవడానికి
నిశ్శబ్దపు మాత్రలేసుకున్నను
మౌనపు మత్తులో
నీ ఆలోచనలు
స్థంబించాయి.

వైతరిణి నా కళ్ళముందు
అందంగా కనబడుతుంది!

దేవుడికి సమాధానం
చెప్పడానికి
నా దగ్గరిపుడు నీవు లేవు!!

తియ్యని విషం నీ పై నా నమ్మకం!

తియ్యని విషం
నీ పై నా నమ్మకం

నా అస్థిత్వం
అలోచనలు
ఘనీభవిస్తూ
ఎడారిలో
నన్ను నేను దాచుకున్నాను
నీ అలోచనలతో,

సమయమయిపోయింది
అస్థిత్వం రెక్కలు వుప్పుకుంది మెల్లిగా
తూర్పున ఆకాశంలో
వెలుగు కిరణాలు
సూటిగా గుండెలోకి
వెనక్కి తిరిగి చూస్తే
నేణు నడిచిన దారి
అంతా చీకటే!

అంతా తెల్సిసింది నాకు
ఏమి చేయాలో కూడా
సంతోశం పరిచయమయ్యింది.