దేవుడికి సమాధానం చెప్పడానికి నా దగ్గరిపుడు నీవు లేవు!!

నిన్ను మరవడానికి
నిశ్శబ్దపు మాత్రలేసుకున్నను
మౌనపు మత్తులో
నీ ఆలోచనలు
స్థంబించాయి.

వైతరిణి నా కళ్ళముందు
అందంగా కనబడుతుంది!

దేవుడికి సమాధానం
చెప్పడానికి
నా దగ్గరిపుడు నీవు లేవు!!

0 comments: