అందరం ఇక్కడ మంచివాళ్ళమే కదా !

కారణాలేవైతేనేమి
అందరం ఇక్కడ మంచివాళ్ళమే కదా !

అసలు మనుషులను శాసించేది ఇక్కడ ఏమిటనే ప్రశ్నకు
సరైన సమాధానం ఉండదు
ఒకరిని డబ్బు
ఒకరిని ప్రేమ
ఒకరిని కోరికా
ఇంకొకరిని సరదా
ఇలా ఒకటికొకటి పోంతనలేకుండా
అవసరాలుగా మారి
ప్రతీ ఒక్కరిని ఐడెంటికల్ గా చేస్తూ
మార్పు ఖచ్చితమనే సత్యాన్ని మనకు
అర్థమయ్యేలా చేస్తూ ఉంటుందీ కాలం.