మాయా ప్రపంచం..

మాయా ప్రపంచం..
ఇక్కడ మనది ఏదీ కాదు.
అసలేమీ లేదు.

అందరూ ఉంటారు,
అన్నీ చేస్తారు.కాని ఇంకేదో అవుతుందీ ,
ఆనందంగా ఉంటాము (??) .

పుట్టుక - చావు మద్య కాలాన్ని
మన జీవితంగా మలిచి ఆ దేవుడు
ఆడుతున్న ఆటలో గెలుపు మనది ఎలా అవుతుంది?

అమ్మా అంటాం , అంతలోనే అమ్మో అంటాం .
కాని ......

ఏమో ? ...
అసలేముంది చేయడానికి
హాడవిడీ తప్ప ఇక్కడ ?

ఏదో కనుగొన్నాము - కనిపెట్టాము
కాని నిజాన్ని...?? అసలు......

0 comments: