కవి ...


అక్షరాలు పోగేసుకుని
ఊహల ఊయలలూగుతూ
అక్కరకు రాని చుట్టం లా
అందరిని కలుగజేసుకుంటూ .
అమాయకంగా,
ఉన్నవి లేనివి రాసుకుంటాడు!!


తనను తాను తృప్తి పర్చుకోడానికి ..

0 comments: