విశ్వంలో నీకై వెతుకుతూ ….

నిన్ను చూస్తూనే ఉన్నాను
మైమరచిపోతూనే ఉన్నాను

కల్పిత కల్పనల మోహంలో
కలల నాచుపై జారుతూనే ఉన్నానూ..

అదిరే గుండె చప్పుడు వింటూ
అరక్షణమైనా కుదురుగా ఉండాలని
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో
కాల్లు విరిగిన అసమర్థుడనయ్యాను

నిజం కావని తెలిసినా
తట్టుకోలేక-మనసు ఒప్పుకోలేక
మనసు పెట్టే బాధ భరించలేక

విశ్వంలో నీకై వెతుకుతూ
రోజూ ఓడుతున్నా


0 comments: