గుర్తింపు..
రణ గొణ ధ్వనులు
వీడని మైకం
విసుగు మొహంతో
బద్దకంగా లెగుస్తాను..

రోజు వారి అవసరాలు
నాలోని నిస్సహాయుడిని
చిత్రంగా వెక్కిరిస్తాయి
నాలోని నేను చస్తాను
సమాజపు పరుగు పందెంలో నేనూ
ఒకడినవుతాను - ఈ రోజు గడపడానికి!!

చీకటి కమ్ముతుందీ...

బయం గుప్పిట్లో
బాదల నీడలో
రాని నిద్రను
డబ్బుతో కొని
వెలతాను రేపటిలోకి !!


ఇంకెక్కడిదీ..???

0 comments: