అదే నువ్వూ అదే నేను

నీ జ్ణాపకాలతొ కాలిన గొంతు
పాత రాగాలను పలకలేకుండా ఉన్నది,

ఐనా......
అదే నువ్వూ అదే నేను
నాలోని అదే ఆర్తి అదే మోహం
పూర్తిగా తెలియాని నీ లోని నీ పైన.

0 comments: