పరిచయం

పరిచయం

ragees entertainment :

ఆలోచనలకు దృశ్యరూపం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశ్యంతో నెలకొల్పడం జరిగింది.

ఎటువంటి ఇదివరకు అనుభవం లేదు
ఎలాంటి అయోమయం లేదు
కేవలం విభిన్న ఆలోచనల చుట్టూ తిరుగాడే భావాలను తెరపైన ప్రెజెంట్ చేయాలనే తలంపుతో ఆ ఆలోచనలను ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది.
బహుష 2011 లో ఏదో ఒక సమయంలో సరైనా రీసోర్స్ లను పోగు చేసుకుని మొదటి ప్రయత్నానికి దృశ్యాలంకరణ చేయడం జరుగుతుంది.

0 comments: