పొద్దు గడవకముందే సద్దుమణిగింది!!

 పొద్దు గడవకముందే
సద్దుమణిగింది

అక్కడేదో ఉంది
అక్కరకు రాకుంది
ఆహార్యపు అంచుల
అభినయం
ఆ అతివ
ఆభరణం-అనుకుంటే,

ఇప్పటికీ అర్థమవ్వని
ఈ సమాజపు నైతికత
ఊహకందని
ఓ అబద్దం!
కాని , బంధాలు లేని
కీకారణ్యంలో
కుక్కిన వెలుతురుర్ల్లో నెత్తురు
కక్కుకుంటున్న అభిమానం..మాటేమిటి?
గర్వపడదామా మిత్రమా?

చక్కని మానవీయత
చిక్కబడితే
చ్హా అంటూ చా చా అనుకుంటూ
చీదరించుకుంటూ , సిగ్గులేని స్వార్థాల
చువ్వల్లో ఉంటూ
చావురాని
చేవలేని
జవసతవాలుడిగి
జాణతనాన్ని
నా గొప్ప అనుకుంటూ
పబ్బం గడిపేసుకుంటూన్న మనకా ఈ సంఘ
భాధలు . .హవ్వా !! సిగ్గు చేటు కాదా ఇది.

మాయల సుడిగుండాల్లో
యాయావారాలక్కూడా
రమణీయతనా?

లంకలో  రావణుడు ఏదో
వంకతో పవిత్రతను పాడు చేయడం
అర్థం లేని జీవితంతో
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు
ఈ నాటకాలు...

0 comments: