నీడలోని నిజం..

ఇద్దరు చదివారు న్యాయం
ఒకడు నేరం చేస్తే....
ఒకరు కాపాడాలని
ఇంకొకరు శిక్షించాలని
వాదిస్తున్నారు

మరేది నిజం?
ఏది న్యాయం?
ఇద్దరూ చదివింది
న్యాయమైనపుడు
మరెందుకు ఈ అన్యాయం?

ఏది నిజం?
ఏ నీడ నిజం...?

0 comments: