నీ పెదవుల దరహాసం...

నా
కలల
అలల అగ్ని
కీలల్లో, నీ
కళ్ళలో కులుకు
కేలి హొయల్లో, హాయి
మేఘాల్లో - రెక్కలు విప్పి
విశ్వాన్ని చుడుతూ
నీ పెదవుల దరహాసం
అమృతాన్ని కురిపిస్తోంది!!

0 comments: