తొలి మోహపు మైకం తేలిపోతున్నది.

తొలి మోహపు మైకం
తేలిపోతున్నది.

పుట్టుక రహస్యం తెలిసి
అసహ్యం వేస్తుంది.
అసహజమైన రివాజుల
తరాజుల్లో తేలికైన ఉక్రోశం
తెలియని కన్నీళ్ళతో
బరువయ్యింది!

చరిత్రలు కేవలం
చదువుకోడానికయ్యి
నవ్వుతుంటే
సంధ్యావందనాల
సందడిలో
అవని అవతల
విసిరేయబడి
నేను
దిక్కుతోచకుండా ఉన్నాను.

0 comments: