ఏమందాం...??

అవసరలా సుడిగుండాలు
విసిరికొడితే వెళ్ళిన వాళ్ళు,

సైద్ధాంతిక పరంగా
సమాజోద్ధారణకై
సామ్యవాదాన్ని
గుండెల్లో నింపుకున్న వాళ్ళు,

అక్షరాలతో
ప్రజల కష్టాలను సమాజానికి
తెలియజేసేవాళ్ళు,

అంతా కలిసి తయారు చేసుకున్న
శాంతి సమాజాన్ని
ఏమో అంటున్నారు.

అసలు ఏ ఇజాలు
లేకుండా
సామాన్యమైన జీవితాన్ని
సమానంగా పంచాలని
చెట్టూ చేమల్తో
విషసర్పాలతో
సహజీవనం చేస్తు
ఏం సాధిస్తున్నారో కదా!

ఐన మనకు కేబుల్ టీవీ ఉంది కదా
అది చాలు !!

1 comments:

  Anonymous

June 4, 2010 at 2:04 AM

should think about it...