చితిలోనే సీమంతం..

కోటి కలలు కాకున్న
భవిష్యత్తు పైనున్న ఆశతో
ఎవరో తెలియని అతనితో
సహజీవనానికి సిద్ధపడింది

అమ్మా నాన్నల నమ్మకాన్ని
డబ్భుతో ముడిపెట్టినా
అక్కర్లేని సాంప్రదాయాలను
గుడ్డిగా ఆచరిస్తూ
కొత్తనాటకంలో
బరువు పాత్రను మొదలెట్టి
కొద్దికాలమైనా గడవకనే
సారం అర్థం కాక
చరమగీతం పాడి
పాడెనెక్కితే-సమాజపు ప్రేక్షక దేవుళ్ళ చప్పట్లతో
హుషారు హోరెత్తి రంజుగా గా ఉంది .

కాని ఆమే సీమంతం చితిలోనే
జరిగి ఆ సాంప్రదాయాలే
సిగ్గుపడ్డాయి...

0 comments: