ఇది ఇంతేనా మార్పు రాదా?

ఇది ఇంతేనా
మార్పు రాదా?
వందోసారి గొణుక్కున్నాడు "రాఘవ."

గత పదేళ్ళుగా సమాజపు పోకడలను అర్థం చేసుకోడాని ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు రోజూ ఓడిపోతూనే ఉన్నాడు.
ఎందుకు పుట్టాను - నా వళ్ళ నాకు గాని సమాజానికి గాని ఏ రకమైన ఉపయోగమున్నదనే ఆలోచనలతో,
హడావుడి జీవితాలను గమనిస్తూ , తన జీవితంలోని స్తభ్దును బేరీజు వేసుకుంటూ రొజులను గడుపుతున్నాడు.

అత్తెసరు మార్కులతొ ప్యాసయిన  చదువుతో ఇక్కడ ఏంచేయాలో కూడా అర్థం కాక,
కాగితాలపైన పిచ్చి గీతలను గీస్తూ వాటిని కవితలనుకుంటూ అందరికి చెప్పుకుంటున్నాడు.

ఐతే రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన సంఘటన అతని గుండెలో ఇంకా మండుతూనే ఉంది.

ఆ రోజు ఆదివారం... తనతో పాటూ చదివిన కవిత తన బిడ్డనెత్తుకుని నిస్సహాయ స్థితిలో ఆ హాస్పిటాలో కనబడి నన్ను చూసి కంట తడిపెట్టుకోడంతో కలత చెందిన మనసులో
కాలేజీ రోజుల్లో తనలోని స్వతంత్ర భావాలు ఆమేను ఎంతలా ప్రభావితం చేసిందో మెల్లిగా గుర్తుకు రాసాగాయి...

0 comments: