గతానికి భవిష్యత్తుగా, వర్తమానంలో!

గతానికి
భవిష్యత్తుగా,
వర్తమానంలో!
అయోమయంగా
విలువల్లేని జీవితాలు
నమ్మకాల అపోహల
నడుమ
అభ్యుదయ భావాలంటూ
అంటరానివాడిగా
ఒంటరియై ఉన్నాడు
దారెటో
తెలియకుండా
దిక్కులు చూస్తున్నాడు.

0 comments: