రామయ్య గారి స్వగతం...

మనిషంటే మానవీయతా అంటూ
తొక్కలో గొప్పతనాన్ని ఆపాదించుకుంటూ
బ్రతికేస్తున్నాం మనం.

బ్రహ్మంగారి కాలజ్ణానం,
కృష్ణుడి గీత గాని
రామాయణంగాని
కేవలం నైతిక బోధనలే!

మనిషి అడుగున దాగున్న
వికృత పోకడలు
ఎలాంటివో
ఒక్కసారి మన
IPC Sections చూడండి.

1 comments:

  జాహ్నవి ని

June 21, 2010 at 10:13 AM

chaala baagundi...

mana ipc sections to comparision chaala baagundi...