అర్థం కాకుండా ఉంది

నీ మాటలను
నిజమనుకుని
నీ నవ్వులో నేను
తడిసి ముద్దయ్యాను...


నీ పైన అభిమానం నన్ను
నిస్తేజుడను చేస్తే
నువ్ నాకు
ఆశల రెక్కలు తొడిగావు .
మబ్బుల్లో కూరుకుపోయాను ..


చూస్తే నువ్వెక్కడా లేవు
నీ ఆశలూ లేవు నాకు..

0 comments: