ఈశ్వరం!!

"ఆ" దారిలో వెల్తుంటే
ఏమైందో గాని
ఒక్క క్షణం మెదడులో
ఏదో మెరుపు,
అర్థం కాలేదపుడు!

        రాత్రి కలలో
        దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ
        చెప్పాడు.
        గాయమైన గేయంలా
        నాకు తెలియకుండానే
        ఏడ్చానేమో
        అప్పుడర్థమైంది!!

                ఎదైనా కావాలంటే
                మరేదో వదిలేయాలిగా...
                అవును-
                నాలో ధైర్యం కోసం
                నేను స్వార్థాన్ని వదిలేసాను,
                కప్పుకున్న పొరలు వీడి
                హరి కరముల స్పర్షలా
                ఈశ్వరం నన్నావహించి
                చాలా  ప్రశాంతత!!!

0 comments: