నీ అర చూపు

సిగ్గుపడ్డ నీ మోములొ
ఎరుపెక్కిన చెక్కిలిపై
ముంగురులు నాట్యమాడగా
నీ పెదవులపైన
కొంటె నవ్వు.

కనులెత్తి చూసిన
నీ అర చూపులో
ఆశ్చర్యం

నువ్ చూస్తున్న
అద్దంలో
నీకు బదులు

నేను...

0 comments: