చెల్లి నిస్సహాయత్వం!

పాపపు విజయాల కేరింతల్లో
పులకరింతల పరవశాన
మొహంలో  మోహం వికృతంగా
నడీ రోడ్డుపై గర్వంగా నర్తిస్తోంది.

అమాయక నా చెల్లి మొహంపై
వాడు విషాన్ని పోసాడు అందరి ముందు
అర్థమయ్యేలోపు
ఆ చెల్లి అయోమయపు రోదన
గుండెల్ని పిండేస్తుంటే
ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయత్వం
చుట్టూ చేరి తమాషా చూస్తోంది.

ధరణేమి పాపంచేసుకుంటుందో కదా రోజూ
బయం బయంగా - తెలియకుండా,
ఇలాంటివాల్లు మన మద్యలో నిర్భయంగా
అందరినీ బయపెడుతూ
మస్తిష్కపు మూలాలు మాయమయి.

పాపమెరుగ ని ఆ చెల్లి  ఆవేదనకు
సమాధానమెవరు చెప్పాలో??

0 comments: