ఇది అవసరమా???


నాకు నీ మీద ఉన్న భావనను
నేను ఇష్టం అనుకుంటున్నాను,

కాని....
చదివిన పుస్తకాల్లో
దీనిని ప్రేమా అంటున్నారు,
మమేకమంటున్నారు,
దీని గురించే రాజ్యాలు పోయాయి అంటున్నారూ,
ప్రాణాలు పోయాయి అంటున్నారు,
చంపడాలు - చచ్చిపోవడాలు
అంటున్నారు...

అసలు నాకర్థం కానిదేంటంటే..?

ఇది అవసరమా నాకు అని....

0 comments: