ఐతే... !!!పుట్టుకా-బ్రతకడం-చావడమే జీవితం ఐతే...

నీ కొరకై ,
నాలో నేనూ,
నాతో ,
ఆలోచనలతో,

అస్థిత్వాన్ని అందుకోవాలనుకుంటున్నాను....!!!!

0 comments: