నా నిస్సహాయత్వం....


రాస్తున్నాను కవితలంటూ
మనసు కదిలినపుడు,

కానీ ఎందుకో
నా అక్షరాలు క్షీణిస్తున్నాయి
భావనల బలం లేక..
ఆక్రందనల ఆవేశాలు
పనిచేయట్లే...

మూర్ఖత్వపు మందు కావాలేమో
మత్తుగా సోలిపోవడానికి....???

0 comments: