గగుర్పాటు


గాజుబంధాల  సుడిగుండాల్లో
ఎపుడైనా చిక్కుకున్నావా?

నాకు మనుషులంతా ట్రాన్స్ పరెంట్ గా
కనబడుతూ , వారిలోని ఇన్ సైడర్స్
కనబడుతారు .

అందుకే ఎవరికీ లేని
గగుర్పాటు నా జీవితంలో..

ఐనా బ్రతుకుతున్నాను.
నా చుట్టూ ఉన్న కిటికీలన్నీ మూసుకుని .. 

0 comments: