రహస్యం....కళ్ళు తెరిచి చూస్తే
చుట్టూ నువ్వే,
తేలిగ్గా అనిపించి
నన్ను నేను చూసుకుంటే
రూపం లేకుండా
అసలేమీ కనిపించట్లేదు
"నేను" లేను.
కాని అంతా తెలుస్తుంది.

చుట్టూ అందమైన చెట్లు
సువాసనలతో ఉంది
అపుడపుడు
వర్ణణకతీతమైన జీవుల
పలకరింఫులతో
ఆహ్లాదంగా ఉన్నపుడు
అకస్మాత్తుగా నువ్వు కనిపిస్తున్నావ్.
మళ్ళీ అపుడే మాయమవుతున్నావు.

అంతా అయోమయంగా ఉంది
కాని అంతలోనే రహస్యం తెలిసింది

ఇదంతా నీ "ఆలోచనే".......

1 comments:

  sumanivenkat

January 1, 2012 at 9:54 PM

Good poetic manner with human touch. go a head. keep it up
Meeru cheppevi Vedaanthaniki kuda andani logics. good approach. good.