ప్రతీ రోజు చస్తున్నాను రా "చే"గువేరా

ఏది చీకటి ఏది వెలుగు
ఏది జీవితమేది మృత్యువు?
నేతి బీరకాయలో నేతియే కదా అన్నీ
అనుకుంటూనే ఉంటున్నాను

కానీ కాని,
నీవొక శిఖరం
నీ ఆలోచనలు ఎవరికీ అందనివి
నీ కళ్ళల్ల్లోకి సూటిగా చూడలేను
నీ నిజాయితీ మంటల్లో మాడిపోతానని
అదిగో ఆ సూరీడు నువ్ లేక
తూర్పున లేనే లేడు
నీ మాటల వేడిలో
నా అస్థిత్వం పొరలవుతున్నాయి
నిన్ను నేను ఎప్పటికీ ద్వేషిస్తాను
నీలా ఉండనివ్వని ఎత్తుకెగిసావని
ఐనా నీవొక అనంతం..

 నీలా ఉండటానికి
ప్రతీ రోజు చస్తున్నాను రా
"చే"గువేరా
నా చుట్టూ ఉన్న నాజీలా సాక్షిగా...

నిన్నెప్పటికీ మరువని
నీ నేను.

0 comments: