అప్పుడే జ్ఞానోదయమయింది నాకునేనే నిజమని నాకొరకు ఎవరూ ఉండరని.

నేనున్నపుడు సంతోశంగా ఉండి
నా కోసం ఏమైన చేయడానికి సిద్ధపడే వాళ్ళు
నేను లేనపుడు నా కొరకు చావాలనుకునేవారు
ఒక్కరైనా ఉన్నారా ఈ సృష్టిలో అని ఆలోచిస్తే
నాకెవరూ కనబడటం లేదు
చివరికి నా తల్లి,భార్యా ,
నన్ను ఇష్టపడ్డానన్న మరో అవిడ కూడా!

అప్పుడే జ్ఞానోదయమయింది
నాకునేనే నిజమని
నాకొరకు ఎవరూ ఉండరని..

ఈ బందాలు అనుబందాలూ అబద్దాలని
అవి కేవలం అవసరాల కొరకు మాత్రమే అని

ఆ క్షణం నుండి మొదలైన
నా అన్వేషణ సాగుతూనే ఉంది ఇంకా
సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తూనే ఉన్నాడు

నాలోని ఆలోచనలు చిక్కబడుతున్నాయి
అనుకోకుండా నాకు దిగులు మొదలయ్యింది
ఏదో ఒక రోజు నేను కూడా చనిపోతానని.

ఒక్కసారిగా ఆలోచనలు పొరల్లా తేలిపోతున్నాయ్
ఇంకోసారి ఆవిరవుతున్నాయ్.

నా అన్వేషణ ఇంకా అలాగే సాగుతుంది
పట్టుదలతో !!!

0 comments: