నీ కోసం నేను శ్వాసిస్తున్నాను

నీ కోసం నేను శ్వాసిస్తున్నాను, అంటే నీకు
అతిశయమైనా...కొడిగడుతున్న
మన సంబందానికి అవసరమవుతున్నా..,
భాధాకరమైన విశయమేమిటో నీకు తెల్సా?

మనిద్దరి మద్య ఉన్న ఇష్టం
అవసరంగా మారిపోయినపుడు
చాలా సంతోశించాను.,

కాని ఇపుడది
స్వారూపాన్ని మార్చుకుంటూ
కేవలం అవసరాలకొరకు మాత్రమే
అనువైనదైనందుకు గుండె
నిజాల మంటల్లో
కాలిపోతుంది ప్రతీ క్షణం.

ఐనా ఆశ చావట్లేదు నాలో
సంతోశపు ఎండమావికై ఎదిరిచూస్తూ
నా జీవితం..

0 comments: