దేవుడేడ్చాడు నా కలలో,

ఆ పక్కన హత్యలు, ఇంకో పక్కన మోసం
తను ఆశించే పనులు జరగక ఆ దేవుడు
నన్ను సృష్టించాడు ఆలోచించి

ఇక్కడికొచ్చిన నాకు బయమేస్తుంది
ఆయన చెప్పనవాటిలో ఏ ఒక్కటీ కనబడక
వాటికోసం వెతుకుతూ సతమతమవుతూ
ఇటు చూడలేక అటు ఆయనకు ఏమీ చెప్పలేక
నా రాతల ద్వార ఆకలెక్కువై
నాకు నేనే అర్థం కాకుండా ఉన్నాను
అప్పుడే చాలా సమయమైంది,
చేయాల్సింది అలాగే ఉంది.

అలిసి నిద్రపోయాను
కలలో ఆ దేవుడు కనిపించాడు
ఏడుస్తున్నాడు పాపం
కంగారుగా ఇప్పుడే లేచాను
నా కలత నిద్రలోంచి
ఆలోచిస్తున్నాను
ఏమి చేయాలా అని !!

0 comments: