అబద్దం లాంటి నిఝం...

నువ్వు....
నవ్వుతూ పలకరిస్తావ్.. ఎందుకని ఆలోచించలేదు అపుడు,
అంతలోనే అలుగుతావ్.. అమాయకత్వం అనుకున్నాను,
నా ఆలోచనలను ప్రశ్నిస్తావ్.. తెలియదనుకున్నాను,సర్ది చెప్పాను,

నేను " మన " గురించి ఆలోచిస్తే
నువ్ "నీ" గురించి ఆలోచించావ్...
ఐనా నీ నవ్వుల కోసం నేను జోకర్ అయ్యాను.. బాధ పడలేదు.

కాని నీ నవ్వుల పువ్వులు
కృత్రిమమని
నీ నీడ నాకు చెప్పింది.

అర్థమయ్యి ఏడుస్తూ
నడీ రోడ్డు లో నేను ఒంటరిగా
నిఝాన్ని నమ్మకుండా...

0 comments: