సైకత సౌధాల సంబరాలు !!

దట్టమైన మబ్బులువెక్కిరిస్తూ మాయమయ్యయి.
బృందావనాలు మురళీ గానాలుఎక్కడికెళ్ళాయో కదా!
ముసురుకున్న ఆశలుపాము విషంలా మౌనంగాపూల పరిమళాల మాటున!!
చిన్నబోయిన చేతివేల్లుపిదికిలెన్దుకయ్యిన్దోరెక్కలు తెగిన పక్షి నిర్వేదంగా.....
సైకత సౌధాల సంబరాలుసద్దుమణిగాయిఅంబరపు వాస్తవ నీటిచుక్కల తాకిడికి నిర్జీవంగా.
ఇదే " నా " జీవితం ? !!

0 comments: