సమయాన్ని

సమయాన్ని నీ జ్ఞాపకాల సముద్రం లోనికి విసిరేసాను,
అలలు పైకి ఎగురుతూనే ఉన్నాయి.
ఒడ్డున నేను !!!!!

0 comments: